UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma

Kaliteli eğitim: Yeni Ülke Programı kapsamında UNICEF Eğitim Bölümü, kaliteli okul öncesi eğitime erişim, kaliteli ilköğretimin tamamlanması ve ortaöğretime geçiş ve özellikle de cinsiyet eşitliğinin üzerinde durularak orta öğretim konusunda çalışmalarını sürdürecektir.

Çocuk Koruma ve Katılımı: UNICEF, ana baba bakımından yoksun ve kanunla ihtilafa düşmüş çocukların suiistimal ve sömürülmelerini önlemek üzere sistemin güçlendirilmesinde infaz görevlileri, yargı ve sosyal hizmetlerle birlikte çalışmaktadır. UNICEF, Türkiye’deki 13 milyon ergenin HIV/AİDS’ten korunarak, sağlık ve üretken biri yaşam sürmelerini sağlayacak yaşam becerilerini edinmesi yönünde çabalarını sürdürmektedir.  


Kaliteli eğitim

Orta öğretime kayıt ve gençliğin yaşam becerilerini ve istihdam edilebilirliği destekleyecek becerilerini güçlendirmek programın başlıca hedefleri olacaktır. Program aktiviteleri geliştirilirken öncelikle okula kayıtlı olan ve olmayan kız ve erkek çocukların durumları analiz edilecek ve belirlenen ihtiyaçlar göz önüne alınarak programlama yapılacaktır. Orta öğretime geçişin önündeki engeller belirlenecek, orta öğretimin genç insanların ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği araştırılacak ve gerekli politikalar geliştirilecek, özellikle iş piyasası ve öğrenim çıktılarının birbirine uyumu üzerinde durulacaktır. Yeni Ülke Programı süresince:

  • Eğitim Programı nitel ve nicel veri toplayıp orta öğretime erişimin önündeki bariyerleri belirleyecek, haritalandırma çalışması yapacak ve sistemdeki boşlukları tanımlayacaktır.
  • Genel ve mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarına talebi arttırıcı, özellikle de kız çocuklarına ve dezavantajlı çocuklara yönelik, politikalar geliştirilecektir
  • Gençlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve risk altındaki gençlerin yaşam becerilerini güçlendirmek için yeni müdahale modelleri geliştirilecektir.

Çocuk Koruma ve Katılımı

Gençler için bir güçlendirme stratejisi ve mekanizmasının oluşturulması: Nüfusunun yüzde 17.5’i 10 ile 19 yaş arasında olan Türkiye’nin, gençleri şehirleşme ve hızlı sosyal değişimin yarattığı risklerden koruyacak ve gerekli yaşam becerilerini kazanmalarını destekleyecek,  kapsamlı bir ulusal gençlik stratejisine ihtiyacı vardır. UNICEF, ortakları ile işbirliği içerisinde, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politika, sistem ve davranış değişikliklerini belirleme ve uygulama konularında çalışacaktır.

Çocuk katılımı alanında şimdiye kadar sağlanan ilerlemelere rağmen, Türkiye’de çocuklar hala kendilerini ifade etme ve sosyal katılım konularında yeterli fırsatlara sahip değiller. İllerdeki çocuk hakları komiteleri, çocuklara yerel yönetimde söz sahibi olma ve akran eğitimleri sayesinde yaşam becerilerini geliştirme alanında bir platform sağlamıştır. UNICEF, çocuk ve ergenleri kendi haklarını koruma ve çevrelerini şekillendirme konusunda güçlendirecek, aynı zamanda gençlerin katılımını destekleyecek kurumsal ortamın iyileştirilmesini destekleyecektir.

Yerel düzeydeki fiziksel, kurumsal ve politik altyapı çocuk ve gençlerin yaşam koşulları ve güçlendirilmelerinin sürdürülebilir biçimde iyileştirilmesi için koruyucu bir altyapı sunmalıdır. UNICEF, Çocuk Dostu Kentler projesini bir araç olarak kullanarak yerel düzeyde tüm çalışmaları birleştirebilir ve teknik destek yoluyla ulusal ve yerel düzeyde çocuklara kaliteli hizmetler sunmak amacıyla tekrarlanabilir “çocuk dostu” modeller geliştirilebilir.