Anasayfa > Programlar > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Programlar

UNICEF nasıl yardım ediyor?

2011-2015 dönemini kapsayan yeni Ülke Programı Eylem Planı (ÜPEP)’te, UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuğun hayatta kalımı ve sağlığı, eğitimi, korunması ve katılımı alanlarında hükümetle birlikte çalışmaya devam edecektir. Ancak, çocuk yoksulluğunun ele alınması, ilkokul öncesi eğitim ve 14-18 yaş grubundaki çocukların (ortaöğretimde olanlar ve olmayanlar) ihtiyaçlarının karşılanması, Ülke Programı’nın yeni vurgusu olacaktır.

Ülke Programı iki başlıca amaç akılda tutularak hazırlanmıştır:

1. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma;

2. Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma.

I. Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma

Çocuk yoksulluğu ve sosyal içerme: UNICEF, hükümet ortakları ile çocuk yoksulluğuyla mücadele için ulusal politika ve stratejiler uygulanması ve çocuklar ve aileler için daha büyük bir mali alan yaratılması yönünde çalışacaktır. Ulusal ve yerel yetkililer çocuk yoksulluğu ve sosyal içermeyi hedefleyen kaynak tahsislerinin etkililiğini planlamak, bütçelemek ve izlemek için çocuk yoksulluğu, mevcut sosyal koruma sistemi ve çocuklar için yapılan bütçe tahsisi ve giderler konusundaki araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yararlanacaktır.

Kaliteli ilköğretim: Türkiye ilköğretimde kayıt oranları ve cinsiyet eşitliğinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir; ancak ilköğretimde devamsızlık özellikle kız çocuklar arasında bir sorun olmaya devam etmektedir. Kaliteli ilköğretimin tamamlanması ve ortaöğretime geçiş UNICEF’in önceliklerinden biridir.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi: UNICEF nitelikli okul öncesi eğitime katılan kız ve erkek çocukların sayısını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve sistem değişikliklerini (çeşitlendirilmiş ve nitelikli gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin ve programlarının sağlanması dahil) destekleyecektir. AB fonlarının desteğiyle ve MEB işbirliğiyle yürütülen proje, dezavantajlı çocuklar ve aileleri için çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim programlarına kayıt ve devam oranlarının arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Çocuğun korunması: UNICEF, (a) hizmetlerin birleştirilmesi ve entegre edilmesi için bir model geliştirilmesi ve (b) çocuk bakım standartlarının geliştirilmesi ve izlenmesi de dahil olmak üzere ebeveynlerinden uzakta yaşayan çocuklar için sağlanan çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek vermeye devam edecektir. Amaç, her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar ve sömürü riski altında olan çocuklar için işleyen bir önleme ve koruma sistemi yönünde ilerlemektir.

Erken Çocukluk Gelişimi ve Bakımı (EÇGB): Dezavantajlı aile ve topluluklara doğan çocukların yaşamdan beklentilerinin arttırılmasında EÇGB’nin oynadığı önemli rolü göz önüne alarak, UNICEF EÇGB’nin (gelişim zorluklarının ve engelliliklerin erken evrede belirlenmesi dahil) sağlık sistemine entegre edilmesini ve böylece tüm çocukların erken çocukluk gelişimiyle ilişkili tüm risk faktörlerinden korunmasını destekleyecektir.

Çocuk haklarının izlenmesi: Meclis çocuk hakları izleme komitesi ve oluşturulması muhtemel bir çocuk ombudsmanlığı makamı da dahil olmak üzere, çocuk hakları izleme sistemleri güçlendirilecektir.

II.  Gençliğin Güçlendirilmesi ve Koruma

Ulusal gençlik politikası: Nüfusunun %17,5’i 10-19 yaş arasında olan Türkiye, kapsamlı bir ulusal geçlik stratejisine ihtiyaç duymaktadır. UNICEF, kişisel ve sosyal gelişimleri dahil olmak üzere gençlerin haklarını güvenceye almak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir ulusal gençlik politikası hazırlanmasında hükümete yardımcı olacak ve stratejinin bir ulusal gençlik kurumu yoluyla etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır.   Gençlerin kendilerini etkileyen kararlara katılımı, bu çabaların yol gösterici ilke ve amacı olacaktır.

Ortaöğretim: UNICEF eğitim alanında hükümete verdiği desteği ortaöğretim düzeyini de içine alacak şekilde genişletecektir. Kızlar, dezavantajlı çocuklar ve ortaöğretime kayıt oranlarının düşük olduğu illerdeki çocuklar için ortaöğretime erişimin sağlanması başlıca amaçlardan biri olacaktır. Kayıt oranlarının artırılmasının yanında devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha uyumlu olması hedeflerden biridir. Bunun hem ortaöğretime katılımı arttırması hem de gençleri çalışma hayatına hazırlaması beklenmektedir.

Çocuklar için Koruma: UNICEF ve hükümet çocuk adalet sistemi reformunda işbirliği yapmaya ve tamamen uluslararası standartlar ve Çocuk Koruma Kanunu doğrultusunda çocuklar için adaleti sağlamaya devam edecektir. Hâlihazırda, çocuklar çoğu zaman mahkemeyi beklerken uzun süreler boyunca gözaltında kalmaktadır. Mahkemeye çıkan tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasını, çocuk mahkemelerinin alternatif tedbirlerden yararlanmasını ve hapis cezasına sadece son çare olarak başvurmasını sağlamak önemlidir. Gözaltında tutulan çocuklar için bireyselleştirilmiş bir rehabilitasyon sistemi uygulamaya konacaktır.

 2011-2015 Ülke programının tamamını okumak için tıklayınız

Stratejiler

Büyük bir ekonomisi ve güçlü kurumları olan Türkiye gibi ülkelerde, UNICEF “yerde” fazla bir varlığa sahip değildir; bunun yerine çocuklarla ilişkili politikaların ve uygulama modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaya yoğunlaşır. Bu amaçla UNICEF mevzuatta ve sistemlerde değişiklik için savunu yapar, çok sayıda ortakla işbirliği yapar ve ortaklar arasında işbirliğini destekler. Veri toplama ve analizi, izleme ve değerlendirme sistemleri ve çocuklara hizmet sunmak üzere tekrarlanabilir çocuk dostu modellerin geliştirilmesi gibi alanlarda hükümete teknik destek de sağlanabilir.

Bilginin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, kamu farkındalığının arttırılması, politikalarla ilgili kamu tartışmalarının desteklenmesi ve kadın ve çocuk haklarının hayata geçirilmesi ve gençlik için kaynakların seferber edilmesi, ülke programının tümleşik parçalarıdır. UNICEF ve ortakları, hak sahiplerinin ve görev üstlenenlerin çocuk haklarını sahiplenme ve hayata geçirme yetilerini arttırmayı, ek çabaları teşvik etmeyi ve desteği özendirmeyi amaçlamaktadır.

Ülke programı sosyal içermenin, insan haklarına saygının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve iklim değişikliği hakkında farkındalığın sağlanması, acil durumlara hazırlıklı olunması ve çocuk ve gençlerin aktif katılımlarının sağlanması için gerçekleştirilmektedir. Elde edilen deneyimler belgelere dökülecek ve diğer ülkelerle paylaşılacaktır.

Ortaklar

UNICEF’in Türkiye’deki ana ortağı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda bakanlığı ve kurumu da içerecek şekilde Türkiye Hükümeti’dir. UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kurumları, sivil toplum, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası dahil diğer uluslararası kuruluşlar, medya ve çocuk ve ergenlerle de ortaklıklar kurmaktadır. Program faaliyetleriyle ilgilenen Ülke Ofisi’ne ek olarak, Türkiye’de ayrıca kaynak (fon) toplamaya yoğunlaşan bir UNICEF Milli Komitesi de bulunmaktadır. UNICEF’in çalıştığı 150 ülke içinde, Türkiye hem bir ülke ofisi hem de bir milli komitesi olan tek ülkedir.

Siz nasıl yardım edebilirsiniz?

Bu bölümde program ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler kuruluşları içerisinde sadece UNICEF, tamamen özel sektör ve kişilerin bağışları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’deki çocukların hayatında bir fark yaratmada nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için bugün UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile temasa geçiniz.