Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2013)

2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİNDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİ İSTANBUL BİLDİRGESİ


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte, Birleşmiş Milletler-Türkiye, Dünya Erken Dönem Çocukluk Eğitimi Örgütü (OMEP)/Türkiye, Erken Dönem Çocuk Bakımı ve Gelişimi Danışma Grubu (CGECCD), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile ortaklık halinde, tanıtım-savunu çalışması yapanların, aile temsilcilerinin; sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim alanlarında hizmet sunanların, akademisyenlerin ve STK'ların katılımıyla 24-25 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelen bizler, özel olarak Binyıl Bildirgesi, Çocuklar için Uygun bir Dünya ve Çocuk Haklarına dair Sözleşme gibi temel metinleri dikkate alarak, yerel yönetimlerin gücüne, belediyelerin ve toplumların kolektif sorumluluğuna dayanarak, 2015 Sonrası Kalkınma Gündeminde Erken Dönem Çocuk Gelişimine öncelik tanıma sözünü veriyoruz.

Binyılın Kalkınma Hedefleri, kız olsun erkek olsun geniş çocuk kesimlerine yarar sağlamıştır. Ne var ki, çocuklara uygun bir dünya için 2015 Sonrası Kalkınma Gündeminde doğrudan ve açık biçimde ele alınması gereken henüz tamamlanmamış işler, artan eşitsizlikler ve farklılıklar, ayrıca yeni ortaya çıkan ve ihmal edilmiş konular vardır.

BM Genel Sekreteri’nin özel olarak erken dönem çocukluğa ve BM Genel Kurulu’nun 65. Oturumunda kabul edilen Komite Üçüncü Kapsamlı Raporuna (A/65/452) odaklanan ÇHS’nin Durumu raporu, Taraf Devletlerin, erken dönemde çocuk haklarının yaşama geçirilmesine yönelik özel tavsiyeler ve stratejiler dâhil olmak üzere çocukların haklarını gözetme ve koruma taahhütlerini bir kez daha teyit etmektedir.

Başta en dezavantajlı konumdakiler olmak üzere 0-8 yaşlarındaki çocuklara yönelik kaliteli, geliştirici ve koruyucu EÇG (erken dönem çocuk gelişimi) politikalarına ve programlarına yapılacak yatırım, yoksulluk, olumsuz sağlık koşulları, kötü beslenme, yetersiz bakım ve zihinsel motivasyon gibi olumsuzluklardan kaynaklanan önlenebilir riskleri azaltmaktadır.  Erişilebilir ve kaliteli erken ve ilk dönem öğrenme ortamları yaratılması için yapılacak yatırımlar, sınıf tekrarı ve okul terki oranlarını azaltarak eğitim sisteminin etkinliğini artırmaktadır ve bu da özellikle kız çocuklar ve marjinal gruplar söz konusu olduğunda okul bitirme ve başarı oranlarını çarpıcı biçimde yükseltmektedir. Böylece eşitsizlikler döngüsü kırılabilmekte; sağlıkta, eğitimde ve genel olarak yaşamda daha ileri ve başarılı sonuçlara ulaşılabilmektedir.

EÇG politika ve programlarının etkili olduğuna ilişkin giderek artan kanıtlara; eğitim, sağlık ve beslenme gibi alanlarda daha iyi sonuçlar için artırılan kaynaklara rağmen, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşayan 5 yaşından küçük 200 milyondan fazla çocuk gelişme potansiyelini tam olarak gerçekleştiremeyecektir; çocuk ölüm hızlarının yüksek olduğu 68 ülke arasından yalnızca 19’u BKH’nin bu alandaki hedeflerine 2015 yılına kadar ulaşabilecektir. Halen gelişmekte olan ülkelerde küçük çocukların %64’ü erken dönem çocuk gelişimi programlarından yararlanamamaktadır. Bu oran Asya’da %61, Sahra Güneyi Afrika’da ise %86’dır.

EÇG’ye yapılacak yatırım, tüm çocuklar için arzu ettiğimiz sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğe doğru yürüyüşü hızlandırmada ve bu noktaya ulaşmada en etkili araçlardan biridir.  Kanıtlar durumu açıkça göstermektedir: EÇG’nin yalnızca bir bileşeninin –okul öncesi eğitim- kapsam olarak %25’e çıkartılması 10,6 tahminen milyar dolar sağlayabilecektir; bu oranın %50’ye çıkarılmasının ekonomik getirisi ise 33,7 milyar doları bulacaktır. Burada yarar/maliyet oranı 6,4 ile 17,6 arasında değişmektedir. Hükümetlerin ve donörlerin kaliteli EÇG programlarının ve toplulukların güçlendirilmesine yatırım yapmaları gerekmektedir.

Bu nedenlerle, sizleri aşağıdakilere yönelik Eylem Çağrısına katılmaya davet ediyoruz:

 

  • Başta en dezavantajlı konumdakiler olmak üzere 0-8 yaş grubundan tüm çocuklar için 2020 yılına kadar her ülkede kaynağı sağlanmış, kapsayıcı ve entegre EÇG politikalarının, geliştirici ve koruyucu programların devreye sokulması
  • EÇG’deki eğilimleri ve eşitsizlikleri izlemek üzere ulusal ve bölgesel düzeydeki verilerin düzenli olarak toplanmasını sağlama; bütçe hazırlıklarına ve politikalara girdi sağlamak üzere kantlarla destekli bilgi üretilmesi
  • bilgi üretimine, paylaşımına, yaygınlaştırılmasına, araştırmalara ve iletişim ağlarına yönelik bir portal ve değiş tokuş merkezi dâhil olmak üzere küresel ittifakın yaygınlaşmasına destek
  • erken dönem çocuk gelişimi için, yerel yönetişimin artan rolü dâhil yukarıdakileri tüm düzeylerde destekleyecek yenilikçi ve küresel ölçekte bir finansman mekanizması yaratılması.